Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


mgr Joanna Makijonko - dyrektor  Państwowej Szkoły Muzycznej  I st. w Ciechanowie, nauczycielka - spec.:  fortepian

mgr Tatiana Fedorczuk-Eichler - spec.: fortepian

mgr Monika Marut - spec.: fortepian

mgr Adam Sychowski - spec.: fortepian

mgr Michał Kaszubowski - spec.: fortepian

mgr Konrad Lusawa - spec.: saksofon, klarnet

mgr Justyna Kierczyńska-Kulińska - spec.: skrzypce

mgr Piotr Tomala - spec.: akordeon

mgr Małgorzata Lewandowska - spec.: akordeon, kształcenie słuchu

mgr Joanna Podwojewska - spec.: teoria muzyki

mgr Ewa Liebchen - spec.: flet poprzeczny

 

mgr Paweł Rok - spec.: wiolonczela

 

mgr Tomasz Kaszubowski - spec.: gitara

 


 

 

 


 

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ


§ 1

 

Postanowienia wstępne
1. Rada Pedagogiczna jest statutowym organem Państwowej Szkoły Muzycznej I - stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.
2. Niniejszy regulamin regulujący pracę Rady Pedagogicznej stanowi załącznik do statutu szkoły.
3. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych oraz w powołanych przez siebie stałych i doraźnych komisjach.
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się w pozalekcyjnym czasie.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego nauczyciel.
6. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar czasu pra-cy w jakim są zatrudnieni.


§ 2


Obowiązki i prawa Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma obowiązek:
   1/ pisemnego powiadamiania członków rady o plenarnym posiedzeniu na co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem, podając godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz propozycję porządku obrad zawartą w książce zarządzeń,
   2/ przedstawiania radzie dokumentów stanowiących przedmiot posiedzenia w formie pi-semnej, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią,
   3/ podawania i wyjaśniania podstawy prawnej podejmowanych uchwał,
   4/ realizacji uchwal rady,
   5/ tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
   6/ oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   7/ dbania o autorytet rady, ochrony godności i praw nauczycieli,
   8/ zapoznawania członków rady z obowiązującymi przepisami prawa oraz omawianie trybu i form ich realizacji,
   9/ przedstawiania radzie uchwal innych statutowych organów szkoły,

2. Dla usprawnienia obrad Rady Przewodniczący ma prawo do:
   1/ udzielania głosu członkom rady,
   2/ odbierania głosu w przypadkach, gdy wypowiedź członka rady odbiega od tematu reali-zowanego w danym momencie porządku obrad,
   3/ ogłaszania przerw w obradach z własnej inicjatywy lub zwykłej większości członków rady,
   4/ zawieszania obrad na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości prawnych wynikłych w związku z podejmowanymi uchwałami lub dla uzupełnienia dokumentacji niezbędnej dla prawomocności decyzji rady,
   5/ żądania przedstawienia wniosku w formie pisemnej i jego uzasadnienia,
   6/ poddawania pod głosowanie każdego wniosku zgłoszonego przez członków rady,
   7/ wyznaczania protokolanta.


§ 3


Obowiązki i prawa członków Rady Pedagogicznej
1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do:
   1/ przygotowywania na posiedzenia plenarne rady niezbędnych dokumentów i materiałów z zakresu przewidzianego w proponowanym porządku obrad,
   2/ zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz innymi dokumen-tami i materiałami będącymi przedmiotem działalności rady,
   3/ przestrzegania prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły,
   4/ czynnego uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej komisji, do których zostali powołani,
   5/ uczestniczenia we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanego na terenie szkoły lub poza nią, jeśli zostali przez szkołę skierowani,
   6/ realizowanie wszystkich prawomocnych uchwal rady, także wtedy, gdy zgłaszali do nich swoje zastrzeżenia,
   7/ przestrzegania poufności i tajemnicy obrad rady,
   8/ składania przed radą sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, .
   9/ współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania w dąże-niu do celów określonych w statucie szkoły.

2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do:
   1/ zgłaszania w formie ustnej lub pisemnej wniosków z zakresu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad rady oraz całokształtu działalności szkoły,
   2/ zgłaszanie wniosków w sprawie uzupełnienia porządku obrad rady,
   3/ wyrażania opinii w ramach opiniodawczych kompetencji rady,
   4/ podejmowania w głosowaniu decyzji w formie uchwał w ramach stanowiących kompe-tencji rady,
   5/ zgłaszania zastrzeżeń w związku z podejmowanymi uchwałami,
   6/ pełnej informacji na temat działalności szkoły.


§ 4


Protokołowanie posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej
1. Podstawowym dokumentem rejestrującym działalność Rady Pedagogicznej jest księga pro-tokołów zesznurowana, opieczętowana i podpisana przez Dyrektora Szkoły, zaopatrzona klauzulą: "Księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ... do dnia ....
2. Protokołowaniem posiedzeń zajmuje się kolejno członkowie Rady Pedagogicznej wyzna-czeni przez przewodniczącego.
3. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

    1/ treści wszystkich uchwal z klauzul o ich przyjęciu bądź odrzuceniu oraz liczbę głosów za i przeciw,
    2/ zapisy dotyczące opinii wyrażonych przez radę w sprawach wymagających takich opi-nii,
    3/ wnioski zgłaszane przez członków rady z klauzuli o ich przyjęciu lub odrzuceniu oraz liczbę głosów za i przeciw,
    4/ zastrzeżenia do treści uchwal zgłaszane przez członków rady,
    5/ ustalenia porządkowe zaproponowane przez przewodniczącego lub członków rady i przez radę przyjęte.
4. Ostateczne zredagowanie protokołu powinno nastąpić po zakończeniu posiedzenia Rady Pedagogicznej, a jego treść przedłożona do wglądu członkom rady na 7 dni przed następnym posiedzeniem.
5. Odczytanie protokołu, naniesienie poprawek i uzupełnień następuje na początku kolejnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, która w drodze uchwały protokół przyjmuje.
6. Protokół po przyjęciu go przez radę, podpisuje przewodniczący, protokolant i wszyscy członkowie według załączonej na zakończenie listy obecności.


§ 5


Postanowienia końcowe
1. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi integralny element statutu, a propozycje zmian, zgłaszane przez przewodniczącego lub członków Rady Pedagogicznej, podlegają procedurze przewidzianej w statucie dla innych uchwał.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna