Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


S T A T U T

CIECHANOWSKIEGO  STOWARZYSZENIA "Pro musica scholarium"

W  CIECHANOWIE


POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ciechanowskie Stowarzyszenie "Pro musica scholarium".
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Pro musica scholarium”.

 

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Ciechanów. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie posiada pieczęć z nazwą Stowarzyszenia i określającą jej siedzibę.
2. Stowarzyszenie może używać odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może uczestniczyć we wszystkich formach zrzeszających organizacje pozarządowe.

 

CELE, FORMY I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) wspieranie działalności w zakresie realizacji statutowych zadań Państwowej Szkoły Muzycznej w Ciechanowie,
2) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach w zakresie edukacji artystycznej oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa artystycznego,
3) upowszechnianie i rozwój kultury muzycznej,
4) wspieranie osób uzdolnionych i utalentowanych.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zakładanie oraz prowadzenie  szkół i ognisk muzycznych,
2) administrowanie zapisami, darowiznami i fundacjami, w celach i w sposób określony przez ofiarodawców,
3) unowocześnianie metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli,
4) konsultacje, lekcje mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami i pedagogami,
5) fundowanie instrumentów muzycznych, nut, i innych materiałów oraz akcesoriów muzycznych,
6) skupianie wokół idei dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi,
7) organizowanie przedsięwzięć artystycznych sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich i zagranicznych w celu wymiany myśli i doświadczeń,
8) organizowanie konkursów artystycznych,
9) organizowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością oraz organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej,
10) współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej i edukacyjnej,
11) fundowanie stypendiów dla osób wybitnie uzdolnionych artystycznie,
12) organizowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej i edukacyjnej,
13) organizacja różnych projektów artystycznych i edukacyjnych,
14) tworzenie stron internetowych poświęconych sztuce i edukacji artystycznej,
15) organizowanie i prowadzenie orkiestr i innych zespołów instrumentalnych i wokalnych.
2. Stowarzyszenie współdziała ze wszystkimi instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbieżna lub tożsama z celami określonymi w niniejszym statucie.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

 

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację idei Stowarzyszenia lub ma szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia
5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, koncertach i wszystkich innych formach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia co do jego działalności ,
4) korzystania z majątku, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez jego władze,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach nad realizacją celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez władze Stowarzyszenia  na jego rzecz.

 

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada wszystkie prawa określone w § 13 ust.1., pkt. 2 – 6.
2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu przekazanym na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia,
4) wykluczenia członka prawomocną decyzją władz Stowarzyszenia z powodu:
I. naruszenia lub nieprzestrzegania postanowień deklaracji członkowskiej, statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
II. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
III. działania na szkodę Stowarzyszenia,
IV. działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia,
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
2. W przypadkach określonych w ust. 3,4, o ustaniu członkostwa orzeka Zarząd  Stowarzyszenia, zawiadamiając o skreśleniu lub wykluczeniu oraz podając przyczyny decyzji i wskazują procedurę odwoławczą.
3. Do osób, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

1. Władze stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie konieczności zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, które dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu.

 

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności, co najmniej połowy członków upraw¬nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado¬mieniu.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze, Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowany pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2 i 3, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie zmian statutu,
3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10) nadawanie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, i ponosi odpowiedzialność przed tym gremium.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) planowanie i ustalanie gospodarki finansowej,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
6) powoływanie zespołów i komisji oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
12) organizowanie i nadzorowanie działalności zespołów artystycznych działających przy Stowarzyszeniu,
13) powoływanie dyrektora szkoły lub ogniska muzycznego tworzonego przez stowarzyszenie,
14) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
15) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i spadków.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością jako organ odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 24

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) badanie wszelkiej działalności merytorycznej Stowarzyszenia,
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4) wnioskowanie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd oraz posiedzenia Zarządu,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
2. W przypadkach określonych w § 24 ust. 1 pkt. 5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu, ale nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

PRAWO REPREZENTACJI

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 27

1. Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z ofiarności publicznej,
6) z funduszy Unii Europejskiej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, na bieżąco przekazywane na rachunek.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane w wysokości i terminie wg deklaracji członka.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna