Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

§ 1

 1. Organem Państwowej Szkoły Muzycznej I - st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie będącym reprezentacją ogółu rodziców jest Rada Rodziców.

§ 2

 1. Rada Rodziców jest samorodnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów szkoły współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w celu podejmowania działań zmierzających do statutowej działalności szkoły.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczna planu wychowawczego szkoły w każdym roku szkolnym w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. W przypadku braku porozumienia Rady Pedagogicznej z Radę Rodziców w powyższym terminie plan wychowawczy ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Plan ten obowiązuje do czasu porozumienia.
  2. opiniowanie planu finansowego szkoły
  3. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  4. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad ich wykorzystywania,
  5. zapewniania rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na jej działalność,
   egzekwowanie podstawowych praw rodziców, takich jak:
   1.  znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych szkoły,
   2.  uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów lub trudności w nauce,
   3.  znajomość wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania oraz zasad klasyfikowania i promowania uczniów,
   4.  uzyskiwanie porad w sprawie dalszego kształcenia swojego dziecka,
   5.  wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
   6.  określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

§ 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest Ogólne Zebranie Rodziców.
 2. Ogólne Zebranie Rodziców odbywa się co najmniej raz w roku szkolnym oraz w miarę potrzeb.
 3. Ogólne Zebranie Rodziców zwołuje przewodniczący Rady Rodziców na swój wniosek, na wniosek Rady lub na wniosek Dyrektora Szkoły.
 4. Ogólne Zebranie Rodziców jest prawomocne gdy w pierwszym terminie obecna jest co najmniej połowa uprawnionych do głosowania rodziców ustalona na podstawie listy aktualnie uczących się uczniów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu rodziców.
 5. Uprawnionym członkiem Ogólnego Zebrania Rodziców jest tylko jeden z rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 6. Ogólne Zebrania Rodziców jest protokołowane, a w protokole odnotowywane są uchwały, wnioski z dyskusji, a także wyniki wyborów.

§ 4

 1. Ogólne Zebranie Rodziców wybiera spośród siebie:
  1. Radę Rodziców w liczbie co najmniej 7 osób,
  2. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
 3. Wybory do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym
 4. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Rodzeństwa reprezentowane są również przez jednego rodzica.
 5. Liczba zgłaszanych kandydatów nie może być mniejsza niż minimalna liczba mandatów określona w ust. 1.
 6. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Każdy z uprawnionych do głosowania rodziców ma prawo oddać jeden głos na każdego kandydata uwzględniając liczbę mandatów.
 8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba mandatów każdy z uprawnionych do głosowania rodziców ma prawo oddać tyko tyle głosów ile jest mandatów do obsadzenia.
 9. Wybrania zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a w przypadku równej liczby kandydatów i miejsc mandatowych ci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów.
 10. W przypadku nie obsadzenia minimalnej liczby miejsc mandatowych przeprowadza się wybory uzupełniające według tych samych zasad.
 11. Liczeniem głosów oraz sporządzeniem protokołu zajmuje się dwuosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana do tego celu na początku wyborów.

§ 5

 1. Rada Rodziców w głosowaniu jawnym wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza, a Komisja Rewizyjna przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Rada Rodziców może tworzyć stale lub doraźnie komisje i zespoły robocze spośród swoich członków oraz innych rodziców, dla wykonania zada?? w ramach swoich kompetencji.
 3. Na umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej Ogólne Zebranie Rodziców może odwołać członka tych organów w trybie przewidzianym dla wyborów.
 4. W przypadku odwołania członka wybieralnych organów ogółu rodziców i konieczności uzupełnienia ich składu mają zastosowanie zasady określone w §4.

§ 6

 1. Pracami Rady Rodziców kieruje jej przewodniczący.
 2. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
 3. W szczególnych przypadkach, posiedzenie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący na wniosek: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje glos przewodniczącego.
 5. U chwały oraz wnioski zgłaszane w trakcie posiedzenia są protokołowane.
 6. Za prowadzenie dokumentacji Ogólnego Zebrania Rodziców oraz Rady Rodziców odpowiada sekretarz rady.
 7. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
 8. Ustępująca Rada Rodziców działa do momentu wyboru i ukonstytuowania nowej Rady.

§ 7

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Rodziców.
 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz w roku szkolnym przed posiedzeniem Rady Rodziców poświęconym podsumowaniu rocznej działalności rady oraz przed sprawozdawczo - wyborczym Ogólnym Zebraniem Rodziców.
 4. Komisja Rewizyjna może się zbierać na wniosek swojego przewodniczącego lub Dyrektora Szkoły w każdym czasie w miarę bieżących potrzeb.
 5. Ustalenia Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i być przedstawione na posiedzeniach Rady Rodziców oraz Ogólnym Zebraniu Rodziców.
 6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

§ 8

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  1.  składki rodziców,
  2.  wpłaty osób fizycznych i prawnych,
  3.  dochody z imprez organizowanych dla rodziców i środowiska.
 2. Wysokość składki na wniosek Rady Rodziców ustala każdego roku w drodze uchwały Ogólne Zebranie Rodziców.
 3. Rodzice kandydatów do szkoły w podaniu o przyjęcie, składają deklarację dotyczące wspierania finansowego szkoły, a deklaracja ta jest formą wyrażenia zgody na wnoszenie składki na rzecz Rady Rodziców.
 4. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, wówczas rodzice wnoszą tylko jedna składkę.
 5. W indywidualnym trybie Rada Rodziców może zwolnić z wnoszenia części lub całej składki rodziców, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna.
 6. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 5 składają zainteresowani rodzice w formie pisemnej, a decyzja Rady Rodziców o zwolnieniu określa wielkość zwolnienia oraz okres na jaki zwolnienie obowiązuje.

§ 9

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza opracowanego i przyjętego na każdy rok szkolny.
 2. Roczny preliminarz wydatków określa realizację następujących zadań:
  1.  imprezy okolicznościowe,
  2.  wycieczki szkolne,
  3.  wyjazdy uczniów na konkursy i przeglądy,
  4.  nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów,
  5.  zakupy książek i pomocy dydaktycznych,
  6.  dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły,
 3. Cele na jakie mogą być wydatkowane środki pozyskane w ramach sponsoringu, a wskazywane przez darczyńców mają charakter obowiązujący.
 4. Obsługę rachunkowo - księgową środków zgromadzonych przez Radę Rodziców prowadzi osoba z uprawnieniami.
 5. Rada Rodziców określa zakres czynności, płacę i odpowiedzialność księgowego zatrudnionego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 6. Umowę z księgowym w imieniu Rady Rodziców zawiera jej przewodniczący.
 7. Obsługę kasową prowadzi kasjer na zasadach określonych przez Radę Rodziców.
 8. Zasady te określają zakres czynności, płacę i odpowiedzialność kasjera zatrudnionego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 9. Umowę z kasjerem w imieniu Rady Rodziców zawiera jej przewodniczący.
 10. Sprawozdania finansowe dla Komisji Rewizyjnej i Rady Rodziców w porozumieniu z kasjerem i księgowym przygotowuje skarbnik.
 11. W celu przechowywania środków oraz dokonywania operacji finansowych Rada Rodziców dysponuje rachunkiem bankowym.
 12. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Ciechanowie
19 8230 0007 3002 5062 2000 0001 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-28 09:05:23przez:
Opublikowano:2020-12-28 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie
Odwiedziny:1983

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo