Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji, w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby i terminy informowania kandydatów o wynikach rekrutacji w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014 r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Szkoła prowadzi rekrutację w specjalnościach: akordeon, flet, fortepian, klarnet, saksofon i skrzypce.

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ciechanowie przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
 • Szkoła przeprowadza akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
 • Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki przeprowadzenia badania przydatności.

1. Warunki ubiegania się o przyjęcie do szkoły:

 1. Do klasy I cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 2. Do klasy I cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone dla kandydatów na uczniów szkoły muzycznej I stopnia.
 4. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Tryb powoływania i skład komisji:

W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego.

3. Terminy badania przydatności, terminy składania wniosku:

Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza dyrektor szkoły w okresie od dnia 1 marca do 30 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności i egzaminu wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wnioski skierowane do dyrektora szkoły oraz wymagane dokumenty w terminie od 1 marca do dnia poprzedzającego badanie przydatności kandydata.

4. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 4. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy, jeśli kandydat chce kontynuować naukę w szkole muzycznej,
 5. zaświadczenie o byciu uczniem innej szkoły wraz z ocenami z I semestru nauki, jeśli kandydat przechodzi z innej szkoły po klasyfikacji śródrocznej
 6. dodatkowe dokumenty  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie rekrutacji:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza lub o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego.

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny mający na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności.

W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która:

 • zawiadamia kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego,
 • informuje kandydata o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu,
 • sporządza i przekazuje dyrektorowi protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.

5. Ogólne zasady kwalifikowania kandydatów:

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły muzycznej I stopnia jest dwuetapowe.

Etap pierwszy:
 1. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 2. Badanie obejmuje: zaśpiewanie z pamięci piosenki. sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, rozmowę z kandydatem.
Etap drugi:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej , mają jednakową wartość.

6. Zasady oceniania:

 1. Kandydat jest oceniany podczas zajęć grupowych i badania indywidualnego za pomocą punktacji w skali 1-25 pkt.
 2. Kandydat przechodzi pozytywnie badanie przydatności, jeżeli uzyskał minimum 20 pkt.

7. Zasady ogłaszania wyników i procedury odwoławcze:

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący i niekwalifikujący do przyjęcia do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postepowania rekrutacyjnego kandydat zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów. W takim przypadku utworzona zostanie lista rezerwowa.
 4. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  Listy, o których mowa w ustępie c, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły muzycznej . Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu odpowiednio.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły muzycznej I stopnia.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ustępie e. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły muzycznej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor szkoły muzycznej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. g) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły muzycznej służy skarga do sądu administracyjnego.
 10. O przydziale instrumentu decyduje dyrektor szkoły na podstawie sugestii kandydata zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły, protokołu komisji rekrutacyjnej i możliwości organizacyjnych szkoły.
 11. Jeżeli kandydat przyjęty do szkoły nie zgłosi się na zajęcia lub nie zawiadomi szkoły o późniejszym zgłoszeniu się na zajęcia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia nauki, wówczas dyrektor szkoły uznaje to za podjętą przez rodziców rezygnację z nauki dziecka w szkole muzycznej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-28 09:06:26przez:
Opublikowano:2020-12-28 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie
Odwiedziny:3333

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo