Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW CIECHANOWSKIEGO STOWARZYSZENIA "Pro Musica Scholarium" z dnia 21 marca 2013r.

W dniu 21 marca 2013r. w godz. 18:00 - 19:00 w Ciechanowie przy ul. Małgorzackiej 16 odbyło się Walne Zebranie Ciechanowskiego Stowarzyszenia "Pro Musica Scholarium".
W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło 17 osób na 31 Członków, co stanowi Kworum.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podanie informacji o rejestracji Stowarzyszenia
5. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia
6. Informacje o sprawach członkowskich
7. Podjecie uchwał w sprawie:
   • Przyjęcia nowego Członka Stowarzyszenia
   • Przejęcia Ciechanowskiego Towarzystwa Muzycznego
   • Powołaniu Komisji Przyjęcia Instrumentów Muzycznych od Ciechanowskiego Towarzystwa Muzycznego
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zamkniecie Walnego Zebrania


Ad. 1.
Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Pani Urszula Świerczek, zapoznając obecnych z celem spotkania.

Ad. 2.
Na przewodniczącego Zebrania Prezes Zarządu zgłosiła swoją kandydaturę. Na protokolanta zebrania przewodnicząca zaproponowała kandydaturę Pani Joanny Pawlak. W wyniku jawnego głosowania obie propozycje zostały przyjęte przez członków jednogłośnie.

Ad. 3.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Przewodnicząca poinformowała zebranych Członków Stowarzyszenia, iż dnia 29 stycznia 2013r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000449044 i posiada również numer REGON oraz NIP.

Ad. 5.
Następnie Przewodnicząca Stowarzyszenia poinformowała zebranych Członków o odbytych zebraniach Zarządu Stowarzyszenia w dniach: 20 lutego i 13 marca 2013r. oraz o podjętych podczas tych Zebrań decyzjach, dotyczących m. in. zorganizowania koncertów z cyklu „Dla Naszych Dzieci” mających na celu zbiórkę pieniędzy na zakup nowych instrumentów muzycznych dla uczniów Szkoły Muzycznej w Ciechanowie.
Następnie Prezes Stowarzyszenia przedstawiła zgromadzonym do wglądu wzór ulotki dotyczący koncertów na rzecz zakupu instrumentów muzycznych oraz odczytała treść pisma, jakie wystosowano do Prezydenta Ciechanowa, Starosty ciechanowskiego, Dyrektora Katolickiego Radia Ciechanów, Redaktora Naczelnego Tygodnika Ciechanów oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dotyczących prośby o patronat honory koncertów z cyklu „Dla Naszych Dzieci”.
Przewodnicząca Zebrania zaproponowała wstępny termin pierwszego koncertu – maj 2013r. jednocześnie prosząc o pomysły na jego aranżację. W tym momencie głos zabrała Pani Tetjana Fedorczuk proponując, aby pierwszy koncert zorganizować w formie udziału trzech pokoleń uczniów i absolwentów szkoły – zagrają nauczyciele, którzy byli uczniami szkoły oraz ich obecni wychowankowie.
Kolejno rozdano wszystkim zebranym Członkom Stowarzyszenia kserokopię protokołów z odbytych Zebrań Zarządu Stowarzyszenia wraz z kserokopią Statutu Stowarzyszenia.
Następnie przewodnicząca oddała głos Dyrektor Szkoły Pani Joannie Makijonko, która powiedziała o sytuacji finansowej szkoły oraz o jej potrzebach dotyczących bieżących remontów oraz zakupu nowych instrumentów. Pani Joanna Makijonko stwierdziła, iż koniecznością jest zakup drugiego fortepianu na salę koncertową, a ponieważ obecnie posiadany instrument jest już stary i nie ekonomicznym jest jego naprawa. Szkole przyznano z Centrum Edukacji Artystycznej 25 000, 00zł na zakup fortepianu gabinetowego i w związku z tym, iż taki instrument jest dużo droższy, to Dyrektor szkoły poprosiła, by Stowarzyszenie w pierwszym rzędzie zebrało pieniące na zakup nowego fortepianu gabinetowego. Szkoła pisała projekt o środki z MKiDN na pozyskanie środków na zakup w/w instrumentu, ale przełożono termin składania wniosków z marca na listopad.
Następnie Przewodnicząca poddała pomysł by rozszerzyć listę członków stowarzyszenia.
Kolejno Przewodnicząca zaproponowałby jak najszerzej nagłośniać o istnieniu Stowarzyszenia i o stworzeniu strony internetowej Stowarzyszenia. W tym momencie głos zabrała Dyrektor Szkoły Joanna Makijonko i powiedziała, że obecnie tworzeniem strony internetowej dla szkoły zajmuje się Pan Michał Kaszubowski i aby na stronie szkoły utworzyć link odsyłający do Stowarzyszenia. Pomysł ten zyskał aprobatę zebranych.

Ad. 6.
Skarbnik Stowarzyszenia Pani Janina Komorowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres od marca 2010r. do dnia 20 marca 2013r.

I. Przychody:
- ze składek za okres: od 03.2010r. do 28.02.2011r. - 1515,00zł
                                Od 03.2011r. do 28.02.2013r. - 180,00zł
                                Ogółem składki członkowskie: - 1695,00zł
           - przelane środki ze zlikwidowanego konta CTM: 541,34zł
                                                Ogółem przychody: 2236,34zł

II. Koszty:
- delegacje do KRS Warszawa – 306,36zł
- przesyłka dokumentów ( Pocztem, przekazy pocztowe) – 162,80zł
- opłata notarialna ( poświadczenie nr REGON) – 7,38zł
- opłata sądowa – 140,00zł
- wyrobienie pieczątki – 65,00zł
- zakup znaczków pocztowych (wysyłka zaproszeń na Walne Zebranie) – 37,70zł
- opłata za odpis KRS – 30,00zł
                                Razem koszty: 710,24zł

III. Stan środków na dzień 20 marca 2013r. – 1526, 10zł

Następnie Skarbnik Stowarzyszenia rozdała zebranym członkom, którzy złożyli deklaracje o płaceniu składek członkowskich, kartki z informacją o zaległych składkach.

Ad. 7.
Przewodnicząca wezwała do podjęcia uchwał:
W sprawie przejęcia w poczet Członków Stowarzyszenia Pani Barbary Nizielskiej.
Głosowało 17 członków stowarzyszenia. Uchwała nr 1/2013 z dnia 21.03.2013r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.


W sprawie przejęcia i wchłonięcia Ciechanowskiego Towarzystwa Muzycznego przez Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium” wraz z jego środkami finansowymi i instrumentami muzycznymi. Głosowało 17 członków stowarzyszenia. Uchwała nr 2/2013 z dnia 21.03.2013r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

W sprawie powołania Komisji dotyczącej przejęcia instrumentów muzycznych należących do Ciechanowskiego Towarzystwa Muzycznego i wyborze Pana Dariusza Dzięgielewskiego na przewodniczącego tej Komisji. Głosowało 17 członków stowarzyszenia. Uchwała nr 3/2013 z dnia 21.03.2013r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

zał. 1 zał. 2 zał. 3
zał. 4 zał. 5
Państwowa Szkoła Muzyczna